Con una tetera puedes hacer té

Tetera de hierro釜ひとつあれば茶の湯はなるものを、
数の道具を持つは愚かな。
—千利休

Kama hitotsu areba chanoyu ha naru mono
wo kazu no dogu wo motsu ha orokana.

Having one kettle you can make tea;
it is foolish to possess many utensils.

Con una tetera puedes hacer té;
es tonto tener muchos utensilios.
Sen no Rikyū (1522–1591.04.21)